Segíthetünk? Hívjon bátran! +36 (1) / 295-0860
;

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Piliskó és Társa Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott  elvárásoknak.
A Piliskó és Társa Kft. elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Piliskó és Társa Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.

Az adatkezelő adatai

Név : Piliskó és Társa Ker., Szolg. Kft.
Székhely : 1188 Budapest, Nagykőrösi út 84.
Cégjegyzékszám : 01-09-063709
Adószám : 10317170-2-43
Telefonszám : 295-0860
E-mail : pilisko@piliscar.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név : Piliskó György
Telefonszám : 06-1-2950860

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a járművel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, ügyfél azonosítása, kapcsolattartás és kommunikáció.
Az adatkezelés önkéntes.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának megszerzése.
Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével Ön hozzájárul, hogy a Piliskó és Társa Kft. az Ön személyes adatait, valamint a Forgalmi engedélyben szereplő járműadatokat kezelje az alábbi feltételekkel.

A kezelt személyes adatok köre, felhasználása, megőrzési ideje

Megbízás, munkafelvétel esetén Megbízó nevét, lakcímét, telefonszámát a megbízással kapcsolatos azonnali kapcsolattartás, valamint a későbbiekben történő vizsgával, akciókkal kapcsolatos postai úton történő megkeresés végett tároljuk számítógépes rendszerünkben visszavonásig, vagyis, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból.
Műszaki vizsga esetén Megbízó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és személyazonosságot igazoló okmányának számát az előírásoknak megfelelően biztonságos csatornán keresztül továbbítjuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hatósági Keretrendszer szerverére. Az adatokat írott formában a vizsga lejártától számított 2 évig őrizzük meg, utána megsemmisítésre kerülnek.
Eredetvizsga esetén pedig ugyanezen adatokat a Közúti Járművek Előzetes Eredetiségének Megállapítását Támogató Informatikai Rendszer szerverére továbbítjuk az előírásoknak megfelelően biztonságos csatornán keresztül. Az adatokat írott formában 3 évig őrizzük meg, utána megsemmisítésre kerülnek.
A megbízáskor kitöltött munkalapokat 3 évig őrizzük meg, utána megsemmisítésre kerülnek.

Technikai adatok

A Piliskó és Társa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tárhelyszolgáltató megnevezése és adatai

Név : Computerfutár Kft.
Székhely : 2364 Ócsa, Nefelejcs utca 35.
Adószám : 23163751-2-13
Cégjegyzékszám : 13-09-144763
Telefonszám : 06-29-379-204
E-mail : info@computerfutar.hu

Számlázási szolgáltató megnevezése és adatai

Név : 3 Sz-s Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely : 1155 Budapest, Bulcsú utca 44.
Adószám : 12225468-2-42
Cégjegyzékszám : 01-09-566469
Telefonszám : 06-1-416-1835
E-mail : szsonline@3szs.hu

Könyvelő megnevezése és adatai

Név : Babarczi Rolandné     
Székhely : 1188 Budapest, Felleg utca 3.
Adószám : 42406475-1-43
Telefonszám : 0630-515-4363
E-mail : babarczine@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja

Adatait a hatályos magyarországi jogszabályok / az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. / és az Európai Unió által 2018. 05. 25-től életbe léptetett 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet / General Data Protection Regulation, röviden GDPR / rendelkezései alapján kezeljük.

Visszavonás joga

Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.
Számítógépes rendszerünkben adatait addig őrizzük, míg nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni :
Név : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím : 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon : 06-1-3911400
E-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Piliskó és Társa Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 


 

Adatkezelési szabályzat (PDF)

 

 

TELEFON

+36 (1) / 295-0860

CÍM

1188 Budapest, Nagykőrösi út 84.

© 2022 Piliskó és Társa Kft. - Minden jog fenntartva